Registration

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ระบบรับเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

สำหรับรอบ 4 เท่านั้น


ให้ระบบจัดส่ง usename & password (กรณีลืม username & password)