แนวปฏิบัติการสมัครรับเข้าศึกษาต่อ รอบ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อที่ รายละเอียด
1 ผู้สมัครจะต้องอ่านระเบียบการก่อนการสมัครและต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการ หากตรวจพบในภายหลังแม้ว่าจะมีการสมัคร/ผ่านการคัดเลือก/เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ก็จะตัดสิทธิ์ทันทีและไม่มีการคืนเงิน ไม่มีการรับผิดชอบ ในทุกกรณี
2 ผู้สมัครควรใช้ PC/Notebook และใช้ Browser Google chrome ในการสมัคร และผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบอยู่เสมอ หากมีสิ่งใดสงสัยจะต้องติดต่อสอบถามและแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการปิดรับสมัคร มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้สมัครยืนยันข้อมูลตามที่ปรากฏในระบบ
3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ส่วนประกอบการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน  |  ดูรายละเอียด
 • การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานสำหรับ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  |  ดูรายละเอียด 
 • สำหรับผู้สมัครคณะเกษตร กำแพงแสน กรณีสมัครแบบเป็นบุตรเกษตรกร ต้องแนบหนังสือรับรอง ต่อท้ายแฟ้มสะสมผลงาน  |  Click! DOWNLOAD
 • สำหรับผู้สมัครคณะเกษตร กำแพงแสน กรณีสมัครแบบเป็นยุวเกษตรกร ต้องแนบหนังสือรับรอง ต่อท้ายแฟ้มสะสมผลงาน  |  Click! DOWNLOAD
 • เฉพาะผู้สมัครสาขาสัตวศาสตร์ รูปแบบที่ 3 ต้องแนบหนังสือรับรอง 2 ฉบับ ต่อท้ายแฟ้มสะสมผลงาน  |  Click! Download หนังสือรับรองของสหกรณ์  ||  Click! Download หนังสือรับรองของสมาชิกสหกรณ์  
4 ในขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครทุกคนจะต้อง
 • upload ไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง(กรณีมี 2 หน้า) จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf)
 • upload ไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 1 ไฟล์ (ชนิด pdf) ขนาดไม่ควรเกิน 10 MB  
 • แนบลิงค์แฟ้มสะสมผลงานที่ได้ฝากไฟล์ไว้กับผู้ให้บริการฝากไฟล์ เช่น Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud เป็นต้น
5 ** การชำระเงินค่าสมัคร ต้องเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น ** โดยให้ชำระได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, แอพ SCB EASY, ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น ก่อนการชำระเงินให้สังเกตข้อมูลในใบแจ้งหนี้จะต้องมีข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ (Ref.1, Ref.2) ทั้งนี้เมื่อชำระค่าสมัครแล้วให้เข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินในวันถัดไป เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คลิก!! ดูวิธีการชำระเงิน (สามารถให้ผู้มีแอพ SCB EASY สแกนบาร์โค้ดชำระเงินให้ได้)
6 สมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.00 น. เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัคร

1

ลงทะเบียนใช้งานระบบ

ให้ผู้สมัครทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบรับเข้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คลิก ลงทะเบียน

1 - 30 พ.ย. 64
2

เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

คลิก เข้าสู่ระบบ

1 - 30 พ.ย. 64
3

ลงทะเบียน TCAS

ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS หากไม่ดำเนินการ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

คลิก สมัคร TCAS

วันที่ 9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

กำหนดการ

รอบ 1 (ครั้งที่ 2)
  ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS วันที่ 9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป
  สมัครผ่านระบบ วันที่ 25 ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65
  สมัครภายในวันที่ 14 ม.ค. 65 เวลา 18.00 น.
  ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 25 ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65
  ชำระเงินภายในวันที่ 14 ม.ค. 65 เวลา 22.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 ม.ค. 65
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 ม.ค. 65
  ประกาศผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 ม.ค. 65
  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 7 - 8 ก.พ. 65
  สละสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 9 ก.พ. 65

กองบริหารการศึกษา เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

Statistics (7.10.2021)
Today
682
Yesterday
763
This Month
5,451
Last Month
36,792
This Year
47,713
Last Year
0